Lạy Phật không biết dụng tâm là uổng công

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor