Lời khai thị của Chư Tổ Thiền Tông cận đại

Diệu Pháp Âm

Visitor