Lục Tổ Huệ Năng Nói Thiền Tông Nhập Môn Tập 1

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor