Thắp sáng niềm tin - 2/2 (Khóa tu mùa hè Chùa Hoằng Pháp 2008)

 SC. Thích Nữ Hương Nhũ

Visitor