Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor