Lìa cái khổ của ba nghiệp, gọi là cứu cánh giải thoát

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor