Đại thừa và Tiểu thừa có nhận thức bất đồng đối với bất sinh bất diệt

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor