Như Lai từ Thể khởi Dụng, bi trí đều dùng

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor