Ngoại trừ Phật hiệu, cái gì cũng không có, đây là vô trú

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor