Gà có trước hay trứng có trước?

TT. Thích Đồng Thường

Visitor