Giai đoạn không biết còn ngôn ngữ? (Khi tham thiền)

TT. Thích Đồng Thường

Visitor