Dùng quả giác của Phật, làm nhân cho tâm tu hành của ta, không trải qua ba a-tăng-kỳ

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor