“Không một vật” mà “dung vạn vật” , “dung vạn vật” mà “không một vật”

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor