“Vô trụ” tức là “sinh tâm” , “sinh tâm” tức là “vô trụ”

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor