Có chấp trước thì có khổ

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor