Trí huệ đã khai mở thì tự nhiên học rộng nghe nhiều

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor