Kiến tánh rồi còn phải tu không?

HT. Thích Duy Lực

Visitor