Ít vọng niệm, ăn uống cũng sẽ ít

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor