Như như bất động mới có được công phu thành tựu

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor