Người học Phật, tâm Định ở nơi đâu?

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor