Trước hết phải làm người tốt

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor