Bởi vì có nghi hoặc, nên tạo ra chướng ngại

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor