Tham phước báo nhân thiên, hậu hoạn vô cùng

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor