Tạo ác không trụ tướng tạo ác, tu thiện không trụ tướng tu thiện

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor