Không thấy lỗi thế gian, quay lại xét lỗi mình

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor