Tất cả pháp đều không sở hữu, chỉ nương vào tự tâm

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor