Từ giới được định khai huệ, một ngộ ngàn ngộ

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor