Tín tâm không đủ, mất đi sự lợi ích lớn

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor