Không trụ tướng mà bố thí, phước đức đó không thể nghĩ bàn

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor