Người chết làm dê, dê chết làm người, nhai nuốt lẫn nhau, ăn nó nửa cân, phải trả tám lạng

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor