Người thương yêu nhất, có thể cùng chết, nhưng không thể đến cùng một nơi

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor