Dục là gốc khổ “thuần tình tức đọa”

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor