Căn nguyên của mọi bất thiện là tham sân si

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor