Ba tế tướng của thức a-lại-da tương ứng với nghiên cứu của khoa học hiện đại

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor