Khổ vui tự chịu, không ai gánh thay

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor