Gốc rễ của mọi phiền não là “tôi” (ngã)

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor