Vừa khởi phân biệt thì liền có đối lập

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor