Sum la vạn tượng, thể tánh không hai

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor