Mọi thứ không mang đi được, chỉ có nghiệp theo mình

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor