Pháp thế gian, không có gì đáng vui

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor