Học biết tiết kiệm, nhẫn chịu khổ nạn

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor