“Đại trí nhược ngu”, cảnh giới nào cũng không động tâm

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor