Khởi tâm động niệm là thiện niệm nhiều hay ác niệm nhiều?

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor