Xa lìa hư vọng, gieo trồng gốc đức (thượng)

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor