Thật thà – biết nghe lời – thật sự tu hành, nhất định thành tựu

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor