Chướng Ngại Tu Hành lớn nhất là Cống Cao Ngã Mạn

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor