Mặc áo ăn cơm đều là tu hành

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor