Tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới là chính mình

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor