Chúng sanh khởi tâm, động niệm, Như Lai thấy hết biết hết

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor