Chỉ trọng nghi thức mà không trọng kinh điển, sẽ sinh ra tác dụng phụ

HT. Tịnh Không (Ven. Master Chin Kung)

Visitor